Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: TƯ NHÂN

Địa chỉ: KONTUM

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : TƯ NHÂN

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN ZY CD86

Số seri: 2018120894

Ngày mua hàng: 21-11-2019

Ngày kích hoạt bảo hành: 21-11-2019

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  • viện giao hàng ngày 21/11/2019